Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.jacquelinekuijper.com.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik van de website jacquelinekuijper.com

   De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend. Hoewel Advocatenkantoor mr. J. Kuijper zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruikmaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan het Kantoor niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper garandeert evenmin dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Het Kantoor wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de geboden informatie en het (ongestoord) gebruik van deze website uitdrukkelijk van de hand.

Informatie van derden, producten en diensten

   Wanneer Advocatenkantoor mr. J. Kuijper links naar websites van derden weergeeft, betekent dit niet dat de op of via deze websites aangeboden producten of diensten door het Kantoor worden aanbevolen. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper aanvaardt geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website. Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico. De informatie op dergelijke websites is door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

Informatie gebruiken

   Advocatenkantoor mr. J. Kuijper behoudt zich alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten voor met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Wijzigingen

   Advocatenkantoor mr. J. Kuijper behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

   Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Advocatenkantoor mr. J. Kuijper


Amstel 326
1017 AR Amsterdam

Tel.: 020 – 6228122
Fax: 020 – 3306616
Email: kuijper@jacquelinekuijper.comTarieven


Als u niet in aanmerking komt voor een toevoeging ingevolge de Wet op de Rechtsbijstand, dan dient u de kosten voor mijn rechtsbijstand zelf te dragen. Voordat ik de opdracht tot het verrichten van werkzaamheden aanvaard, zullen daarover afspraken gemaakt moeten worden. Mijn standaardtarief voor particulieren is € 250,= per uur exclusief BTW. Omdat ik echter ook rekening wil houden met de bijzonderheden die de zaak of uw eigen situatie met zich mee kunnen brengen, kan van dit uurtarief zowel naar boven als naar beneden worden afgeweken. Een enkele keer is het ook meer aangewezen een vast bedrag voor de te verrichten werkzaamheden af te spreken, zodat u vooraf al weet waar u aan toe bent als het gaat om de financiële kant van de te verlenen rechtsbijstand.

De rechtsbijstand aan bedrijven wordt door mij niet op basis van een toevoeging verleend. Per zaak zullen daarover nadere afspraken gemaakt worden.

Wet op de rechtsbijstand


Als uw inkomen te laag is en u daardoor de kosten van rechtsbijstand niet kunt dragen, dan kan aan u een toevoeging worden verleend door de Raad voor Rechtsbijstand. Dit heeft tot gevolg dat de overheid de rechtsbijstand voor u geheel of gedeeltelijk betaalt. Vaak moet u zelf dan wel een eigen bijdrage betalen waarvan de hoogte wordt bepaald aan de hand van het (gezamenlijk) inkomen. Het antwoord op de vraag of u in aanmerking komt voor een toevoeging en of en hoeveel eigen bijdrage u moet betalen vindt u op de website www.rechtshulp.nl. Opmerking verdient het feit dat wordt gekeken naar uw inkomen in het zogenaamde peiljaar. Dit ligt twee jaar voor het jaar waarin u de toevoeging aanvraagt. Als uw (gezamenlijk) inkomen in het jaar waarin u de toevoeging aanvraagt echter aanzienlijk lager is dan twee jaar daarvoor, dan kunt u om peiljaarverlegging vragen. Het toewijzen van dat verzoek kan tot gevolg hebben dat (in het geval de aanvraag mocht zijn afgewezen) u alsnog in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand óf dat u voor een lagere eigen bijdrage in aanmerking komt. U moet dan wel aannemelijk maken dat er sprake is van een wijziging van ten minste 15%. Aan de hand van een door u in te vullen formulier zal de Raad proberen uw draagkracht in het huidige jaar zo precies mogelijk vast te stellen. Het verzoek moet u binnen zes weken na de eerste beslissing indienen. Als u het verzoek later indient, kan dit niet meer ingewilligd worden. Als u de laagste eigen bijdrage opgelegd heeft gekregen, kunt u geen peiljaarverlegging vragen. Het formulier en de toelichting kunt u vinden op de website www.rechtshulp.nl.

Hercontrole

Uw inkomen wordt nog een keer gecontroleerd als uw inkomensgegevens tijdens de aanvraag van de toevoeging nog niet definitief waren vastgesteld door de Belastingdienst. De Raad is dan bij de aanvraag uitgegaan van de op dat moment beschikbare gegevens. Dit kan bijvoorbeeld uw belastbaar loon zijn. Regelmatig voert de Raad een hercontrole uit bij de Belastingdienst. Dan controleert de Raad of uw inkomen en vermogen intussen definitief zijn vastgesteld door de Belastingdienst. Als blijkt dat dit het geval is, dan neemt de Raad een nieuw besluit.

Ongeveer twee jaar na afgifte van de toevoeging start de Raad met het opnieuw controleren van de status van uw inkomen bij de Belastingdienst. Dit lijkt laat, maar eerder heeft weinig zin omdat de Belastingdienst die tijd nodig heeft om uw verzamelinkomen en vermogen vast te stellen. Als bij controle blijkt dat uw inkomen nog niet is vastgesteld, probeert men het op een later tijdstip nog een keer. Net zo lang tot de definitieve gegevens bekend zijn.

Gevolgen hercontrole

Situatie a:

Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole. Uw eigen bijdrage verandert niet na hercontrole, als uw verzamelinkomen (vrijwel) hetzelfde is als bij de eerste beslissing van de Raad. Het kan gebeuren dat uw verzamelinkomen hoger of lager is dan het bedrag waar de Raad in eerste instantie van uit is gegaan. Dit betekent niet dat uw eigen bijdrage hoger of lager wordt. Het kan zijn dat uw hogere of lagere verzamelinkomen in dezelfde inkomenscategorie valt. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. Als in de brief staat dat uw eigen bijdrage niet verandert, hoeft u niks te doen.

Situatie b:

U krijgt geld terug. U krijgt geld terug, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een lager bedrag heeft vastgesteld. Bij dit lager vastgestelde inkomen hoort een lagere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. U heeft recht op het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage. Om dit bedrag aan u te kunnen betalen hebben wij gegevens van u nodig. Als u de eerdere eigen bijdrage niet heeft betaald aan de advocaat, ontvangt u uiteraard niets terug.

Situatie c:

U moet betalen. Uw eigen bijdrage wordt hoger, omdat de Belastingdienst uw inkomen in het peiljaar op een hoger bedrag heeft vastgesteld. Bij dit hoger vastgestelde inkomen hoort een hogere eigen bijdrage. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken welke inkomenscategorieën er zijn en wat de bijbehorende eigen bijdrage is. Het verschil tussen de eerder betaalde eigen bijdrage en de nu vastgestelde eigen bijdrage moet u betalen aan de Raad. De Raad heeft dit verschil namelijk al voor u aan de advocaat betaald. U ontvangt later van de Raad de factuur, waarin staat hoe u moet betalen en of in uw situatie een betalingsregeling mogelijk is.

Situatie d:

U komt na hercontrole niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Uw door de Belastingdienst definitief vastgestelde verzamelinkomen en/of vermogen in het peiljaar is hoger dan de inkomens- en vermogensgrens. Op www.rechtsbijstand.nl kunt u bekijken waar deze grens ligt. U komt alsnog niet in aanmerking voor een bijdrage in de advocaatkosten. U ontvangt daarom een afwijzing. Welke gevolgen heeft deze afwijzing?

Afwijzing van het recht op een tegemoetkoming in de advocaatkosten betekent dat u de werkzaamheden van uw advocaat alsnog volledig zelf moet betalen.
(Bron: www.rechtshulp.nl)

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper, gevestigd te Amsterdam.1.

   Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is gevestigd te Amsterdam. In het handelsregister is het ingeschreven onder nummer 55750257.

2.

   Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst of andere rechtsbetrekking tussen Advocatenkantoor mr. J. Kuijper en een wederpartij (hierna te noemen: 'cliënt') waarbij Advocatenkantoor mr. J. Kuijper werkzaamheden verricht of zal verrichten.

3.

   Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is de enige opdrachtnemer van alle werkzaamheden. Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 is uitdrukkelijk uitgesloten. Bij de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden zal Advocatenkantoor mr. J. Kuijper en de (rechts-)personen die de werkzaamheden uitvoeren zoveel als mogelijk de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is te allen tijde gerechtigd om de personen aan te wijzen die de werkzaamheden zullen verrichten. Dit geldt ook in de gevallen waarbij een opdracht is verleend met het oogmerk die door een specifiek persoon te laten uitvoeren. In geen geval kan de cliënt een ander dan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper tot nakoming van de overeengekomen werkzaamheden aanspreken.

4.

   Indien in verband met de aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper opgedragen werkzaamheden derden dienen te worden ingeschakeld, zal Advocatenkantoor mr. J. Kuijper, indien en voor zover mogelijk, vooraf overleggen met de cliënt. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper zal de nodige zorgvuldigheid bij de selectie van deze derden-opdrachtnemers in acht nemen. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is niet aansprakelijk voor schade die een gevolg is van tekortkomingen van deze derden. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper heeft het recht, een beperking van aansprakelijkheid die een dergelijke derde partij mocht hebben bedongen, namens de cliënt te aanvaarden. Op eerste verzoek zal Advocatenkantoor mr. J. Kuijper de rechten die zij jegens de desbetreffende derde kan uitoefenen in verband met de door de derde veroorzaakte schade aan de cliënt overdragen.

5.

   Iedere aansprakelijkheid van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper voor werkzaamheden verricht of te verrichten door of namens Advocatenkantoor mr. J. Kuijper of anderszins verband houdend met een aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper verstrekte opdracht, is steeds beperkt tot het bedrag waarop in het betreffende geval uit hoofde van de door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) aanspraak bestaat, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat in het betreffende geval op grond van de voorwaarden van die verzekering(en) voor rekening van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper komt. Als de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat is de aansprakelijkheid voor de totale schade die voortvloeit uit of in verband staat met de overeengekomen werkzaamheden beperkt tot het bedrag dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door de cliënt aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is betaald.

6.

   Behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper, vrijwaart de cliënt Advocatenkantoor mr. J. Kuijper voor en tegen, en zal de cliënt Advocatenkantoor mr. J. Kuijper schadeloos stellen ter zake van, alle vorderingen, aanspraken en rechtsvorderingen die een derde op enig tijdstip op Advocatenkantoor mr. J. Kuijper mocht hebben of jegens Advocatenkantoor mr. J. Kuijper mocht instellen en die direct of indirect voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden of diensten verricht of te verrichten door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper voor de cliënt of die anderszins verband houden met de opdracht van de cliënt aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper, daaronder mede begrepen schade, kosten en uitgaven die Advocatenkantoor mr. J. Kuijper lijdt of maakt in verband met een dergelijke vordering, aanspraak of rechtsvordering.

7.

   Tenzij anders overeengekomen, is de cliënt aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper honorarium verschuldigd dat wordt berekend op basis van het aantal bestede uren vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven zoals door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper worden vastgesteld. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper zal de kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt bij de cliënt in rekening brengen, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van in overleg met de cliënt ingeschakelde derden. Naast het honorarium is de cliënt aan Advocatenkantoor mr. J. Kuijper verschuldigd een vergoeding voor vaste kantoorkosten (zoals porti, telefoon, fax en fotokopieën) die op een percentage van het honorarium wordt vastgesteld. Advocatenkantoor mr. J. Kuijper is gerechtigd om aan de cliënt een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal Advocatenkantoor mr. J. Kuijper met de werkzaamheden dienen aan te vangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste factuur van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft. Alle factuurbedragen zullen - voor zover van toepassing - worden verhoogd met het geldende BTW-tarief.

8.

   De declaraties van Advocatenkantoor mr. J. Kuijper moeten binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum worden betaald op de bank- of girorekening vermeld op de factuur of op een andere door Advocatenkantoor mr. J. Kuijper aan te wijzen rekening. Bij gebreke van tijdige betaling heeft Advocatenkantoor mr. J. Kuijper het recht, de wettelijke rente over het onbetaalde bedrag in rekening te brengen vanaf de vijftiende (15e) dag na de factuurdatum.

9.

   Op alle overeenkomsten en rechtsbetrekkingen met Advocatenkantoor mr. J. Kuijper en de cliënt of andere derden is het Nederlandse recht van toepassing.

10.

   Advocatenkantoor mr. J. Kuijper beschikt over een kantoorklachtenregeling. Deze is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Advocatenkantoor mr. J. Kuijper en de cliënt. De kantoorklachtenregeling wordt op verzoek schriftelijk of via elektronische weg ter beschikking gesteld.

11.

   Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de door of namens Advocatenkantoor mr. J. Kuijper verrichte of aan haar opgedragen werkzaamheden en/of de rechtsverhouding met de cliënt of andere derden, zijn onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam, onverminderd het recht van hoger beroep en beroep in cassatie.

Overleverings- en uitleveringszaken


Er zijn veel landen die met elkaar samenwerken om verdachten die zich in het ene land bevinden over te brengen naar het andere land om berecht te worden of om ze hun straf uit te laten zitten.

Binnen de Europese Unie heet die samenwerking overlevering. Gaat het om samenwerking met een land dat niet tot de Europese Unie behoort, dan heet die overbrenging uitlevering.

Ik ben lid van de ECBA, de European Criminal Bar Association. Deze organisatie bevordert de samenwerking tussen advocaten in de Europese landen.

Overlevering


Een overleveringsprocedure begint met een signalering of het uitvaardigen van een Europees Arrestatie Bevel (EAB) binnen de landen van de Europese Unie (EU). Daarmee worden de opsporingsautoriteiten in diverse landen geïnformeerd over het feit dat er een strafrechtelijke procedure of executiebevel tegen een bepaalde persoon loopt en dat zijn of haar komst in een bepaald land dringend gewenst is. Wanneer deze persoon in een van de EU-landen wordt aangetroffen, wordt hij of zij gearresteerd en gedetineerd in afwachting van de beslissing van de rechter van dat land over de vraag of de overlevering kan worden toegestaan. In Nederland mag die detentie alleen plaatsvinden als er sprake is van gevaar voor vlucht. Is dat gevaar er niet of niet zo groot, dan kan vrijlating onder voorwaarden plaatsvinden tot het moment waarop de rechter een beslissing heeft genomen.

Wanneer u bent gearresteerd, denkt dat u staat gesignaleerd of wanneer er een EAB tegen u is uitgevaardigd, dan kunt u contact met mij opnemen. Ik kan u bijstaan in de overleveringsprocedure en zal er niet alleen voor zorg dragen dat u in Nederland de beste verdediging krijgt, maar ook in het buitenland. Door mijn goede contacten met advocaten in het buitenland kan ik ervoor zorgen dat u al in een vroeg stadium juridische bijstand krijgt in het land dat om uw overlevering vraagt.

Uitlevering


Het verschil tussen uitlevering en overlevering is niet groot, behalve dat de uitleveringsprocedure in het algemeen langer duurt en meer kennis vereist van de verdragen die ten grondslag liggen aan de samenwerking tussen Nederland en het land waarnaar de uitlevering plaats zou moeten vinden.

Ook in de uitleveringsprocedure kan ik u bijstaan. Ik zal er niet alleen voor zorg dragen dat u in Nederland de beste verdediging krijgt, maar ben door mijn goede contacten met advocaten in het buitenland ook in staat om ervoor te zorgen dat u goede bijstand krijgt in het land dat om uw uitlevering vraagt.

(Straf)cassatiezaken


De hoogste rechter in Nederland is De Hoge Raad der Nederlanden. De procedure bij de Hoge Raad heet de ‘cassatieprocedure’. De Hoge Raad behandelt civiele zaken, belastingzaken en strafzaken. Bij mij kunt u terecht als u tegen een beslissing in een strafzaak cassatieberoep hebt aangetekend. U kunt mij daartoe zelfstandig benaderen maar kunt er ook voor kiezen dit in overleg te doen met de advocaat die u bij de rechtbank of het gerechtshof heeft bijgestaan.

Advocaten die iemand bij het gerechtshof of – in enkele gevallen – de rechtbank hebben bijgestaan, kunnen zich tot mij wenden als zij zich onvoldoende in staat voelen om ook in de cassatieprocedure, die zijn eigen specifieke regels kent, de verdediging te voeren.

Een beroep bij de Hoge Raad


Een beroep bij de Hoge Raad is geen gewoon hoger beroep. De feiten in een zaak worden door de Hoge Raad niet opnieuw onderzocht. De Hoge Raad baseert zich op de feiten zoals die zijn vastgesteld door het gerecht dat in feitelijke aanleg heeft beslist. Vaak is dat het gerechtshof, in sommige gevallen de rechtbank. De Hoge Raad toetst of dat gerecht in zijn uitspraak het recht juist heeft geïnterpreteerd en toegepast en of de betreffende uitspraak voldoende en begrijpelijk is gemotiveerd. De cassatieprocedure is erop gericht de rechtseenheid, rechtsontwikkeling en rechtsbescherming te bevorderen en te verzekeren.

Hoe ziet de cassatieprocedure er in grote lijnen uit?


Na het aantekenen van cassatieberoep, stuurt het gerecht dat in feitelijke aanleg heeft beslist de stukken op aan de Hoge Raad. Zodra de stukken bij de Hoge Raad zijn binnengekomen, zal de griffie van de Hoge Raad daarvan mededeling doen door een aanzegging te betekenen. De datum van de betekening van die aanzegging is van groot belang: vanaf dat moment begint er namelijk een termijn te lopen van – afhankelijk van het soort zaak – 60 dan wel 30 dagen waarbinnen – indien daarvoor gronden zijn – door een advocaat cassatiemiddelen ingediend kunnen worden.

Nadat de termijn voor het indienen van middelen is verstreken, zal er een rechtsdag plaatsvinden. Op die rechtsdag wordt nagegaan of er (op tijd) middelen zijn ingediend. Zijn er geen middelen ingediend of is dit niet binnen 60 dan wel 30 dagen gebeurd, dan zal de Hoge Raad het cassatieberoep al op de rechtsdag niet-ontvankelijk verklaren.

Als is geconstateerd dat er tijdig beroep in cassatie is aangetekend en er tijdig middelen zijn ingediend, dan zal de Hoge Raad de Procureur-Generaal op de rechtsdag een datum geven waarbinnen een conclusie kan worden ingediend. De Procureur-Generaal hoeft echter geen conclusie te nemen. Op een eventuele conclusie kan binnen twee weken worden gereageerd.

Daarna zal de Hoge Raad uitspraak doen. Als de Hoge Raad van mening is dat de aangevoerde klachten geen behandeling in cassatie rechtvaardigen omdat bij het cassatieberoep klaarblijkelijk onvoldoende belang bestaat of omdat de klachten klaarblijkelijk niet tot cassatie kunnen leiden, dan zal de Hoge Raad het cassatieberoep niet-ontvankelijk verklaren (art. 80a RO). Andere beslissingen die de Hoge Raad kan nemen zijn gegrondverklaring van het cassatieberoep met vernietiging van de beslissing waartegen cassatieberoep is aangetekend en terug- of verwijzing naar het gerechtshof dan wel verwerping van het cassatieberoep.

De gehele procedure is schriftelijk.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.rechtspraak.nl.

Mr. Douwe Sternfeld

is sinds februari 2023 als advocaat in dienst bij Advocatenkantoor mr. J. Kuijper. Hij is verbonden aan het kantoor sinds september 2021.

Mr. Sternfeld heeft de bachelor Rechtsgeleerdheid gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Hier kwam hij er al snel achter zich verder in het strafrecht te willen bekwamen, onder meer vanwege de grote belangen die in een strafrechtelijke procedure op het spel staan. Na zijn bachelor heeft mr. Sternfeld in 2022 de master Strafrecht aan de Universiteit Utrecht cum laude afgerond. Zijn scriptie schreef hij over de algemene strafbaarstelling van voorbereidingshandelingen uit artikel 46 van het Wetboek van Strafrecht.

Gedurende zijn studententijd heeft mr. Sternfeld strafrechtelijke ervaring opgedaan bij meerdere (grote) advocatenkantoren, vaak georiënteerd op het financieel-economisch strafrecht. Ook is hij een jaar vicevoorzitter geweest in het bestuur van Strafrechtelijke Studievereniging M.P. Vrij. In 2021 is hij, samen met Fabian van Hal, uitgeroepen tot winnaar van de Nationale Strafpleitcompetitie (NSPC) voor studenten.

Bij Advocatenkantoor mr. J. Kuijper houdt mr. Sternfeld zich hoofdzakelijk bezig met strafcassatieprocedures en met strafzaken in feitelijke aanleg, bij de rechtbank en het gerechtshof. Zijn aanpak kan worden beschreven als persoonlijk, grondig en resultaatgericht.

U kunt mr. Sternfeld bereiken op het telefoonnummer van kantoor: 020-6228122 of via zijn e-mailadres: sternfeld@jacquelinekuijper.com.

Mr. Jacqueline Kuijper

is advocaat sinds 1991 en heeft ruime ervaring in het strafrecht. Zij is gespecialiseerd in cassatiezaken en overleverings- en uitleveringszaken. Daarnaast verleent zij bijstand in zaken betreffende gedwongen opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen. Zij voert de advocatenpraktijk zelfstandig uit en kan bogen op een groot netwerk van en goede samenwerking met collega-strafrechtadvocaten in binnen- en buitenland. Jacqueline Kuijper heeft een eigen advocatenpraktijk en werkt samen met Aves advocaten.

Mr. Kuijper is voorzitter van de Vereniging van Cassatie Advocaten in Strafzaken (VCAS) en lid van de Nederlandse Vereniging van Strafrechtadvocaten (NVSA) en de European Criminal Bar Association (ECBA). Zij heeft zich in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de hoofdrechtsgebieden strafrecht, cassatie (straf) en psychiatrisch patiëntenrecht geregistreerd. Deze registratie verplicht haar elk kalenderjaar, volgens de normen van deze orde van advocaten, tien opleidingspunten te behalen op deze rechtsgebieden.

U kunt mr. Kuijper bereiken op het telefoonnummer van kantoor: 020-6228122 of via haar e-mailadres: kuijper@jacquelinekuijper.com.

Jacqueline Kuijper

has worked as a lawyer since 1991. She has extensive experience in criminal law and specializes in cases of appeal in cassation and extradition. In addition, she provides legal assistance in cases when forced admission to psychiatric hospitals is requested. She has established an independent practice, and during her long legal career she has developed an expansive and trusted network of colleagues in criminal defence in the Netherlands and internationally. Jacqueline Kuijper cooperates with Aves advocaten.

Jacqueline Kuijper is chairman of the Association for Cassation Lawyers in Criminal Proceedings (VCAS), and member of the Dutch Association of Defence Counsel (NVSA) and the European Criminal Bar Association (ECBA).